top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 – DEFINITIES/ALGEMEEN

 1. Onder ‘opdrachtnemer’ wordt in de algemene voorwaarden verstaan SportGuide, Zegge 30 met postcode 2371KX in Roelofarendsveen, vermeld onder KVK nummer 66028353 in het handelsregister.

 2. Onder ‘opdrachtgever’ wordt in de algemene voorwaarden verstaan de persoon waarmee de overeenkomst wordt aangegaan. De opdrachtgever is tevens vertegenwoordiger/verantwoordelijke voor de deelnemers. Mocht de persoon waarmee de overeenkomst wordt aangegaan niet zelf bij de in opdracht uit te voeren activiteit aanwezig kunnen zijn, is hij/zij verantwoordelijk voor het delen van de algemene voorwaarden met de vertegenwoordiger/verantwoordelijke van de deelnemers tijdens de activiteit.

 3. Onder ‘deelnemer’ wordt in de algemene voorwaarden verstaan iedere persoon die is opgegeven en/of deelneemt aan de in opdracht uit te voeren activiteit.

 4. Onder ‘overeenkomst’ wordt in de algemene voorwaarden verstaan de door de opdrachtgever aan SportGuide gegeven opdracht tot het organiseren en verzorgen van activiteiten (en alle zaken die hiermee verband houden), inclusief de (prijs)afspraken die daarbij zijn gemaakt.

 5. Onder ‘activiteit’ wordt in de algemene voorwaarden verstaan iedere activiteit die door SportGuide wordt aangeboden en waartoe door een opdrachtgever opdracht is gegeven.

 6. Onder ‘offerte’ wordt in de algemene voorwaarden verstaan ieder aanbod via de website, social media en/of offerte, ongeacht de wijze waarop die is verkregen.

 7. Onder de ‘overeengekomen prijs’ wordt in de algemene voorwaarden verstaan de totale overeengekomen kosten die door de opdrachtgever aan opdrachtnemer wordt betaald voor het organiseren en verzorgen van de activiteit.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en activiteiten die SportGuide aanbiedt.

 2. Vóór het aangaan van een overeenkomst worden de algemene voorwaarden  aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld. De opdrachtgever gaat automatisch akkoord met de algemene voorwaarden bij het aangaan van een overeenkomst.

 3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, ongeacht of de opdrachtgever namens zichzelf of een derde partij handelt.

 4. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 5. Voor zover algemene voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing zouden zijn, prevaleren de algemene voorwaarden van SportGuide indien de algemene voorwaarden (op een onderdeel) strijdig zijn.

 6. Afwijkingen op de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij op schrift zijn gesteld en door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer akkoord zijn bevonden en zijn ondertekend.

 7. SportGuide behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op elk moment te kunnen wijzigen.

ARTIKEL 3 – OVEREENKOMST

 1. Alle offertes, prijsindicaties, tarieven- en prijslijsten via brochures of de website van SportGuide zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven of overeengekomen.

 2. Alle prijsindicaties, tarieven- en prijslijsten en aanbiedingen gedaan namens SportGuide door derde partijen zijn vrijblijvend en niet bindend. Zij hebben slechts tot doel een beeld te schetsen van de activiteiten die door SportGuide worden verzorgd.

 3. Een offerte is geldig tot en met de op de offerte vermelde vervaldatum, waarna de offerte automatisch vervalt.

 4. Een overeenkomst met SportGuide komt tot stand door schriftelijk akkoord op een geldige offerte.

 5. Met het aangaan van de overeenkomst verklaart de opdrachtgever dat alle deelnemers de algemene voorwaarden kennen en accepteren.

 6. De opdrachtgever en/of deelnemers is/zijn verplicht bijzonderheden die van invloed kunnen zijn op deelname aan de activiteiten tijdig – in ieder geval voor aanvang van de activiteit – schriftelijk bij SportGuide te melden. SportGuide is niet verantwoordelijk voor schade die verband houdt met bijzonderheden die niet tijdig en schriftelijk zijn gemeld.

ARTIKEL 4 – WIJZIGINGEN DOOR OPDRACHTGEVER

 1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de opdrachtgever t/m 31 dagen voor de activiteit kosteloos annuleren.

  1. De opdrachtgever is 25% van het totale factuurbedrag verschuldigd als er in een periode van 30 t/m 15 dagen voor de activiteit wordt geannuleerd.

  2. De opdrachtgever is 50% van het totale factuurbedrag verschuldigd als er in een periode van 14 t/m 7 dagen voor de activiteit wordt geannuleerd.

  3. De opdrachtgever is 75% van het totale factuurbedrag verschuldigd als er in een periode binnen 7 dagen voor de activiteit wordt geannuleerd.

 2. Over een wijzigingsverzoek van de overeenkomst door de opdrachtgever wordt door de opdrachtnemer zo snel mogelijk beslist. De eerdere overeenkomst blijft in stand als het wijzigingsverzoek wordt afgewezen.

ARTIKEL 5 – WIJZIGINGEN DOOR SPORTGUIDE

 1. SportGuide behoudt zich het recht voor de uitvoering van de activiteit waartoe opdracht is gegeven in bijzondere gevallen op één of meer wezenlijke of niet-wezenlijke punten te wijzigen. Bijzondere gevallen zijn in ieder geval die gevallen waarin redelijkerwijs niet van SportGuide kan worden verwacht dat de overeenkomst ongewijzigd wordt uitgevoerd.

 2. In het geval SportGuide (een deel van) de activiteit niet volgens de overeenkomst kan nakomen, rust op SportGuide een inspanningsverplichting te komen met een passende, alternatieve regeling met het oog op continuering van de activiteit. SportGuide neemt hierover zo vroeg als mogelijk contact op met de opdrachtgever.

ARTIKEL 6 – INSTRUCTIE EN REGLEMENTEN

 1. De opdrachtgever en deelnemers verklaren met het aangaan van de overeenkomst dat zij instructies van de door SportGuide toegewezen instructeur opvolgen.

 2. SportGuide is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met het niet-naleven van de instructies en reglementen medegedeeld door de instructeur.

 3. SportGuide heeft het recht deelnemers (tijdelijk) uit te sluiten van de activiteit in geval van niet‑naleving van de instructies en reglementen. De opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op teruggave van (een deel van) de factuur. Nog niet betaalde facturen blijven eveneens verschuldigd door de opdrachtgever.

 4. Schade aan de accommodatie en/of materialen kunnen in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever in geval door de instructeur gegeven instructies en reglementen niet worden nageleefd.

ARTIKEL 7 – ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN/OVERMACHT

 1. In geval van onvoorziene omstandigheden/overmacht heeft SportGuide het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de activiteit voor de duur van de verhindering op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden. Onder overmacht wordt verstaan iedere niet‑voorzienbare omstandigheid die doorgang van de activiteit verhinderd en waardoor SportGuide de afspraken in de overeenkomst niet kan naleven. SportGuide is in dit geval geen boete of schadevergoeding verschuldigd aan de opdrachtgever. SportGuide zal waar mogelijk altijd het initiatief nemen de activiteit opnieuw in te plannen.

 2. Indien en voor zover SportGuide haar verbintenissen door overmacht niet kan nakomen, is de opdrachtgever de daarmee overeenkomstige prijs niet verschuldigd. De reeds betaalde bedragen zullen door SportGuide aan de opdrachtgever worden terugbetaald.

ARTIKEL 8 – EIGEN RISICO

 1. Met het aangaan van de overeenkomst verklaren de opdrachtgever en deelnemers dat zij op eigen risico deelnemen aan de activiteit. Kosten voor enig ongeval of letsel worden volledig door opdrachtgever(s) en deelnemer(s) gedragen.

 2. Een deelnemer met medische indicatie dient dit - als dit invloed heeft op deelname aan de activiteit - voorafgaand aan een activiteit schriftelijk bij SportGuide te melden. De deelnemer draagt zelf het risico van de invloed die de medische indicatie heeft op het uitvoeren van de activiteit en eventuele schade die hiermee verband houdt.

 3. SportGuide is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade door deelnemers toegebracht aan derden.

 4. SportGuide is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige tekortkoming in accommodaties of gebruikmaking hiervan.

ARTIKEL 9 – PRIVACY

 1. SportGuide hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. We gebruiken uw persoonsgegevens voor het optimaliseren (in de voorbereiding) van onze activiteiten en verstrekken de gegevens absoluut niet aan derden.

 2. SportGuide heeft het recht foto’s en beeldmateriaal te maken, te verwerken en te publiceren tijdens activiteiten en daarbuiten. Het gemaakte beeldmateriaal is eigendom van SportGuide en kan ook worden gebruikt op website en/of social media.

 3. SportGuide heeft het recht om foto’s en beeldmateriaal te publiceren zonder recht op vergoeding voor anderen.

 4. Opdrachtgever dient het voorafgaand aan de activiteit bij SportGuide kenbaar te maken als deelnemers bezwaar hebben tegen het publiceren van foto’s of ieder ander beeldmateriaal waar deelnemer herkenbaar op staat.

bottom of page